Masz pytanie?

Wypełnij formularz kontaktowy odpowiemy w przeciągu 24 h.

Kancelaria Komornika

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
Sebastian Śnioch

ul. Nowy Świat 48 lok. 8
25-522 Kielce
tel. 41 201 07 99
fax: 41 201 07 46
kancelaria: 572 502 230
komornik: 572 502 229
kielce.snioch@komornik.pl
EPU ID: 2439

Bank BGZ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
89 1600 1462 1823 6709 2000 0001

Czynne:
Poniedziałek - piatek 08:00:15:00
Przyjęcia interesantów – wtorki od 10:00 do 16:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Sebastian Śnioch

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.
Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:

• pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego
• od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem.

adres korespondencyjny:
25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 48/8
adres email:
kielce.snioch@komornik.pl
numer telefonu:
(41)2010799
tel. komórkowy; 572502230
tel. komornik: 572502229

Inspektor ochrony danych:

Roman Kwieciński
adres e-mail:
iod.kielce.006@komornik.pl